В сучасних умовах економічного розвитку об’єкти права інтелектуальної власності відіграють дуже важливу роль у забезпеченні конкурентоспроможності товарів і послуг, у зв’язку з чим все частіше постає питання щодо захисту свого винаходу від неправомірних дій та зловживань.

Незважаючи на те, що за останні роки законодавство про інтелектуальну власність неодноразово змінювалося та розвивалося, з?являлися нові гарантії прав винахідників та посилювався захист прав інтелектуальної власності від будь-яких порушень, на сьогодні універсальної моделі, яка б забезпечувала належний рівень захисту прав інтелектуальної власності, не існує.

Розглянемо, насамперед, що таке інтелектуальна власність та яким чином зареєструвати свій винахід.

У широкому розумінні інтелектуальна власність означає закріплені законом права на результат інтелектуальної діяльності в науковій, літературній, художній і промисловій сферах.

Найбільш повно поняття прав інтелектуальної власності розкривається в ст. 2 Конвенції, що засновує Всесвітню організацію інтелектуальної власності, від 14 липня 1967 р. У цій Конвенції зазначено, що інтелектуальна власність включає права, які відносяться до:

 — літературних, художніх і наукових творів;

— виконавської діяльності артистів, звукозапису, радіо — і телевізійних передач;

 — винаходів у всіх сферах людської діяльності;

— наукових відкриттів;

— промислових зразків;

— знаків для товарів і послуг, фірмових найменувань і комерційних позначень;

— захисту від недобросовісної конкуренції, а також всі інші права, що відносяться до інтелектуальної діяльності у виробничій, науковій, літературній та художній сферах.

Слід також зазначити, що за Цивільним кодексом України (ст. 418) право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об’єктів цього права визначається відповідно до кодексу та інших законів. Крім традиційних об’єктів прав інтелектуальної власності, які охороняються авторськими і суміжними правами, патентними правами, а також правами на комерційні позначення, українське законодавство надає правову охорону сортам рослин, топографіям інтегральних мікросхем, комерційній таємниці та деяким іншим результатам інтелектуальної творчої діяльності.

Щодо порядку реєстрації свого винаходу, то як приклад візьмемо ситуацію, коли необхідно ввести в обіг вироби медичного призначення.

Наприклад, практикуючий лікар удосконалив масажний стіл, завдяки якому можливо більш ефективно лікувати різні захворювання хребта під час сеансів мануальної терапії. Яким повинен бути порядок його дій, для того щоб зареєструвати свій винахід та вивести його на ринок?

По-перше, необхідно отримати патент на корисну модель, причому право на одержання патенту має не тільки винахідник, а й інші особи, які набули право на винахід (корисну модель) за договором чи законом. Саме патент надає його власнику:

  • — виключне право на використання винаходу (корисної моделі) за власним розсудом;
  • — право дозволяти використання винаходу (корисної моделі) на підставі ліцензійної угоди;
  • — виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу (корисної моделі), у тому числі забороняти таке використання.

Треба також зазначити, що згідно Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» корисна модель відповідає  умовам  патентоздатності,  якщо вона є новою і промислово придатною.

Для отримання патенту необхідно надіслати заявку до Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», де проведуть її експертизу. Таку заявку також можливо подати за дорученням через представника.

 Заявка складається українською мовою і повинна містити: заяву про видачу патенту на винахід чи деклараційного патенту на  винахід (корисну модель);  опис винаходу (корисної моделі); формулу винаходу (корисної моделі); креслення (якщо на них є посилання в описі); реферат.

Після експертизи заявки, на  підставі  рішення  про  видачу  патенту   проводиться державна   реєстрація   патенту,  для  чого  вносяться  відповідні відомості до  Реєстру.  Державна реєстрація патенту  (деклараційного  патенту)  на винахід  та  деклараційного патенту на корисну модель здійснюється за наявності документів про сплату державного мита за його  видачу і  збору за публікації про видачу патенту.  Зазначені мито та збір сплачуються після  надходження  до  заявника  рішення  про  видачу патенту.

Протягом місяця після державної реєстрації видається патент.